Min­denekelőtt tar­talom, tar­talom, tar­talom, tar­talom, és tartalom!

A jó rang­soroláshoz alapvető, elenged­hetetlen felté­tel, hogy valóban tar­tal­mas, szín­von­alas, egy témakör szem­pon­tjából releváns oldalakat készít­sünk. Hon­la­punk ugya­nis nem általában ér el jó vagy rossz helyezést, hanem a konkrét szavakra, kife­jezésekre, amiket az inter­netezők beír­nak a keresőkbe. Ahhoz, hogy minél több szóra, kife­jezésre meg­talál­hatóak legyünk, értelem­sz­erűen kell, hogy legyen érdemi, bőséges tar­talom oldalainkon.

Céges weblap­nál keresőmarketing-​szempontból az egyik leghasznos­abb tar­talmi kiegészítő elem a tevékenységi kör­rel, ter­mékekkel, alka­lma­zott tech­nológiákkal kapc­so­latos oktatási, ismeretter­jesztő anyagok elhe­lyezése, még­pedig minél nagy­obb mennyiségben.

Túl azon, hogy ezek elsőrangúan opti­mal­izál­hatóak kulc­sszavakra, oldalainkra mutató linkeket is nagy­obb valószínűséggel gen­erál­nak, mint a tisztán üzleti célú oldalaink. Kevés külső oldal­ról fog­nak például a ter­mék­listánkra hivatkozni, a gyártási tech­nológiá­val, a ter­mék kultúrtörténetével, hasznos tippekkel és trükkökkel foglalkozó oldalaink vis­zont általános­abb érdek­lődésre is szá­mot tarthat­nak, vagyis több link irányul­hat rájuk külön­böző tem­atikus oldalakról.

A keresőop­ti­mal­izálás (search engine opti­miza­tion, SEO) a weblap kereső­mo­torokban való meg­je­lenésének javítását jelenti „nor­mál” avagy nem fizetett keresési eredményekben.

Általánosság­ban minél előbb (avagy job­ban rang­sorolva a találati oldalon) és több­ször jelenik meg egy oldal a találati listában, annál több láto­gatást szerez a kereső használóitól. A SEO külön­böző területeker célozhat meg, mint például a kép­keresés, videók­eresés, helyi keresés vagy tudományos keresés, újságcikk-​keresés avagy iparág-​specifikus keresés.

Inter­netes mar­ket­ing straté­giaként a SEO figyelembe veszi a kereső­mo­torok működését, az emberek keresési hajlamát, a keresési szavakat vagy kulc­sszavakat, a célközön­ség prefer­ált keresőit. Egy weblap opti­mal­izálása áll­hat a tar­talmá­nak szerkesztéséből és a HTML-​kódjának szerkesztéséből, a kulc­sszó rel­e­van­ciájá­nak növelése és az index­elés megkön­nyítése érdekében.


A SEO-​k rövidítés a keresőop­ti­mal­izálókra (search engine opti­miz­ers) is vonatkozhat, akik a keresőop­ti­mal­izálást elvégzik. A keresőop­ti­mal­izálók a SEO-​t mind külön pro­jek­tként, mint egy mar­ket­ingkam­pány részeként is szol­gál­tathatják. A SEO tak­tikák a weblap fejlesztésébe és dizájnolásába is beépí­thetők. A keresőbarát kife­jezés az olyan CMS-​ekre, weboldalakra, menükre, képekre, videókra, online boltokra használ­ható, ame­lyeken elvégezték a keresőop­ti­mal­izálás folya­matát.
Fontos meg­j­e­gyezni, hogy habár a kereső cégek maguk is támo­gatják a SEO azon for­máját, ami segíti az oldalak sik­eres feltérképezését, de szá­mos keresést befolyá­soló tényező üzleti titok. Így sok eset­ben a SEO munka meg­fi­gyelésre, sta­tisztikákra és ezek­ből lev­ont következtetésekre szorítkozik, nem pedig a vál­lala­tok által megadott hivat­a­los ismeretanyagra.

 

A Google, Yahoo, Bing, Webcrawler, Lycos, Search, Yandex, Deeper Web, Alles klar, Suchen.de, azaz a vezető keresős­zol­gál­tatá­sok úgy­n­evezett keresőro­botokat használ­nak az algo­rit­mikus kereső­talála­tok meg­találásához. Az olyan oldalakat, melyeket átlinkel egy másik, már a találati listák­ban szere­plő oldalra, nem kell manuálisan aján­lani, ugya­nis automatiku­san meg­találják a kereső robotok. Az Open Direc­tory Project szemé­lyes beküldést és emberi elbírálást kíván­nak meg. A Google a Google Web­mas­ter Tools nevű eszközzel lehetővé teszi egy XML oldaltérké­plétre­hozását és ingyenes beküldését, amly biz­tosítja az összes aloldal meg­találását, így legfőképp azokét, ame­lyeket az automatikus feltérképezés nem fedezne fel.
A keresőro­botok egy weblap feltérképezésekor sok külön­böző fak­tort vehet­nek figyelembe. Nem min­den lapot index­el­nek a kereső­mo­torok. Az oldalak távol­sága a főlap­tól meghatározó szerepet ját­szhat abban, hogy bekerül-​e a lap az indexbe.

 

Kezdjünk együtt dolgozni, még ma. Vedd fel velünk a kapcsolatot!
Cím

Budapest, Mogyoródi út 66

Hívj fel most
Email & Social
Mentés
A cookie-k felhasználói beállításai
Sütiket használunk, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk Önnek a weboldalunkon. Ha elutasítja a sütik használatát, előfordulhat, hogy ez a weboldal nem az elvárt módon működik.
Mind elfogad
Mind elutasítása
További információ
Honlapkészítés